كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/12/19 چهارشنبه
رئیس دانشگاه پیام نور لرستان:                 دکتر حسن رضا یوسفوند

شماره تماس :                                                33351135 -066

نمابر :                                                             33350145- 066

ایمیل :                                                        


سامانه پیامکی رئیس دانشگاه:                       3000497104