رويدادها
1403/2/26 چهارشنبه
در نشست علمی تبیین حکمت شیعی در شاهنامه ی حکیم توس تبیین شد
در نشست علمی تبیین حکمت شیعی در شاهنامه ی حکیم توس تبیین شد؛ با متن و فرامتنِ شاهنامه، شناسنامه ی ملی ایرانیان و هویت ایرانی-شیعی آنان ثبت و تثبیت شده است

.

در نشست علمی تبیین "حکمت شیعی در شاهنامه ی حکیم توس" تبیین شد؛
با متن و فرامتنِ شاهنامه، شناسنامه ی ملی ایرانیان و هویت ایرانی-شیعی آنان ثبت و تثبیت شده است.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور لرستان، در مراسم روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی (۲۵ اردیبهشت۱۴۰۳)، سخنران ویژه این نشست، دکتر عزت الله سپه وند (عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی) برای "تبیین حکمت شیعی در شاهنامه ی حکیم توس"، پس از نگاهی "فرامتنی" به "پیشامتن"، "بامتن" و "پسامتنِ" شاهنامه، با دیدگاهی "درون متنی"، این اثر را "خردنامه" و فراخوان فردوسی برای دعوت ایرانیان به "خردورزی" دانست. دکتر سپه وند در ادامه راز فهم خردنامه ی حکیم توس را چهارکلیدواژه نخستین بیت آن یعنیبه نام "خداوندِ" "جان" و "خرد" /کزین برتر "اندیشه" برنگذرد دانست و تاکید کرد فردوسی با اشعاری همچون؛ تورا دانش و دین رهاند درست.../که من شهر علمم علی ام در است.../ ...چنین دان که خاک پی حیدرم / و... و با پیش کشیدن شهریاران خداباور و خردگرایی در تراز ایرج، کیقباد، فریدون و کیخسرو طرحی از ولایت و شهریاری صالحان را به جامعه ی ایرانی و بلکه جامعه ی جهانی هدیه کرده است سپه وند با تاکید بر اینکه بامتن و فرامتنِ شاهنامه، شناسنامه ملی ایرانیان و هویت ایرانی-شیعی آنان ثبت و تثبیت شده است و با اشاره به روح "خداپرستی"، "خردورزی"، "اسلام خواهی"، "علی ستایی" و "ایران دوستی" حاکم بر شاهنامه، کلیت متن آن را به "تصریح" یا "تمثیل" یا "رمزگان اساطیری"، تصویر،تفسیر و تفصیلِ معرفت دینی و حکمت شیعی ایرانیان خواند

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر